آگهی مزایده شهرداری مجن

شهرداری مجن در نظر دارد همانند سنوات گذشته  محصولات باغ خود را ازطریق مزایده به فروش برساند

متن مزایده...............آگهی مزایده شهرداری مجن

شهرداری  مجن درنظرداردنسبت به فروش محصولات سیب درختی وگردوی باغ خودبا استناد به مجوز شماره ۵۳۸ مورخ ۳/۶/۹۵ شورای اسلامی شهر مجن از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان ظرف ده روزمهلت دارند از تاریخ درج آگهی ضمن بازدید از باغ شهرداری قیمت پیشنهادی خود را نیزکتباً اعلام نمایند. لذاجهت کسب اطلاع بیشتر ودریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد درآمد شهرداری مراجعه یا با تلفن های ۰۲۳۳۲۵۷۳۲۳۰و۰۲۳۳۲۵۷۳۲۷۷ تماس حاصل نمائید و یا به آدرس اینترنتیwww.mojen.ir

مراجعه نمایند........                                                                مجید آقایی

                                                                                        شهردار مجن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.