برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس ،شهداونقش زنان دردفاع مقدس

کاری از کانونهای فرهنگی وهنری (دفاع مقدس،شهدا وایثار)ازتاریخ ۱۱آذرلغایت ۱۸آذر۹۷بازدید برای کلیه دانشجویان آزاداست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.