دوره آموزش ضمن خدمت طراحی آموزشی

از  گروه زبان انگلیسی استان همدان

به دبیران زبان انگلیسی دوره دوّم متوسطه

سلام علیکم،

احتراماً به استحضار می رساند گروه زبان انگلیسی دوره متوسطه دوّم استان در نظر دارد در راستای اجرای بند 4 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری مبنی بر «ارائه محتواي پیشنهادي درس زبان انگلیسی» 20 ساعتدوره آموزش ضمن خدمت طراحی آموزشی در تاریخ های مندرج در جدول زیر برای کلیّه دبیران زبان انگلیسی متوسطه دوّم برگزار نماید. اهداف این دوره آموزشی به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی تغییرات محتوایی و تغییرات رویکردي درکتابهاي جدیدالتالیف زبان انگلیسی دوره متوسطه اوّل

  2. آموزش شیوه بررسی روند طولی و عرضی مفاهیم موجود درکتابهاي زبان انگلیسی دوره متوسطه اوّل و دوره متوسطه دوّم

  3. آموزش طراحی، تدوین و تالیف یک درس براي کتاب زبان انگلیسی سال اوّل دوره متوسطه دوّم بر اساس کتابهاي جدیدالتالیف زبان انگلیسی متوسطه دوره اوّل

لازم به ذکر است که به منظور افزایش کیفیت آموزشی، این دوره به صورت قطبی برگزار می گردد. نواحی 1 و 2، رزن، بهار، ملایر، نهاوند و تویسرکان میزبانی هر قطب را بر عهده می گیرند و شروع کلاس رأس ساعت 9 صبح در تاریخ های مندرج در جدول می باشد.

 

قطب

مناطق

تاریخ برگزاری

ساعت

مکان برگزاری

قطب 1

ناحیه 2، فامنین، قهاوند

پنج شنبه 26/09/94

12:30 – 9:00

همدان، آرامگاه بوعلی،  بلوار مدنی، دبیرستان دخترانه شهدای جاویدالاثر

قطب 2

ناحیه 1، اسدآباد

پنج شنبه 03/10/94

12:30 – 9:00

همدان، رکنی، دبیرستان نمونه دولتی فروغ   

قطب 3

رزن، سردرود، قروه

پنج شنبه 03/10/94

12:30 – 9:00

رزن، خیابان شهید صباغ زاده، خیابان ورزش، کوچه دانش، دبیرستان دخترانه دارالفنون

قطب 4

بهار، لالجین، کبودرآهنگ، گل تپه

پنج شنبه 03/10/94

12:30 – 9:00

 بهار، خیابان امام، دبیرستان نمونه دولتی حجاب

قطب 5

ملایر، جوکار، سامن

پنج شنبه 10/10/94

12:30 – 9:00

ملایر، پژوهشگاه معلّم، انتهای بلوار پارک، دبیرستان نمونه سیفیه ملایر

قطب 6

نهاوند، خزل

پنج شنبه 10/10/94

12:30 – 9:00

نهاوند، پژوهشگاه معلّم

قطب 7

تویسرکان، قلقلرود

پنج شنبه 10/10/94

12:30 – 9:00

تویسرکان، آموزشگاه فرشید، پژوهشگاه معلّم

       
         
         
         
         
         
         
         

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.