سیصد

فرمود بر طبق حدیث انّ الحسین مصباح الهدی و آه، ذکر حسین برای هدایت نفوس مناسب است و جواب عرض کردیم در حدیث الحسین آماده و ذکر مذکور را باید چنین باشید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.